pl. Maksa Borna 9,  50-204 Wrocław,  tel. 71 375 93 57,  fax 71 321 76 82

Ewaluacja końcowa projektu - wybór oferty

W wyniku postępowania ofertowego, do realizacji usługi ewaluacji końcowej projektu „Fizyka kluczem do sukcesu” wybrano Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.

Ewaluacja końcowa projektu - zapytanie ofertowe

Poszukujemy kompetentnego wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji ex-post (wraz z opracowaniem stosownego raportu końcowego) projektu "Fizyka kluczem do sukcesu". Więcej szczegółów w poniższym zapytaniu ofertowym.
Do pobrania: Zapytanie_ofertowe_ws_ewaluacji_końcowej_projektu.pdf

Staże zagraniczne (dodatkowy konkurs): przyznane stypendia

Poniżej do pobrania lista studentów, którym Dziekan przyznał stypendium na odbycie stażu zagranicznego w ramach dodatkowego konkursu:

Staże zagraniczne (dodatkowy konkurs): lista rankingowa

Poniżej do pobrania lista rankingowa studentów ubiegających się o przyznanie stypendium na odbycie stażu zagranicznego w ramach dodatkowego konkursu:

Staże zagraniczne: dodatkowy konkurs

Dnia 10 sierpnia br. Dziekan ogłosił konkurs na zagraniczne staże studenckie dla uczestników projektu. Termin składania wniosków w tym konkursie mija 21 sierpnia br. Wnioski należy składać w Biurze Projektu.

Dokumentacja regulująca zasady organizacji staży zagranicznych, w tym regulamin zagranicznych staży studenckich, do pobrania w zakładce "Regulaminy".

Staże zagraniczne: przyznane stypendia

Poniżej do pobrania lista studentów, którym Dziekan przyznał stypendium na odbycie stażu zagranicznego:

Staże zagraniczne: lista rankingowa

Poniżej do pobrania lista rankingowa studentów ubiegających się o przyznanie stypendium na odbycie stażu w wiodącym zagranicznym ośrodku akademickim lub naukowo–badawczym:

Konkurs na zagraniczne stypendia stażowe

Dnia 17 czerwca br. Dziekan ogłosił konkurs na zagraniczne staże studenckie dla uczestników projektu. Termin składania wniosków w tym konkursie mija 30 czerwca br. Wnioski należy składać w Biurze Projektu. Szczegółowych informacji udziela kierownik projektu, prof. Zbigniew Koza.

Dokumentacja regulująca zasady organizacji staży zagranicznych, w tym regulamin zagranicznych staży studenckich, do pobrania w zakładce "Regulaminy".

Staże u potencjalnych pracodawców: lista przyznanych promes stypendiów stażowych

Poniżej do pobrania lista studentów, którym w konkursie stażowym przyznano promesy stypendiów stażowych:

Staże u potencjalnych pracodawców: lista rankingowa uczestników konkursu

Poniżej do pobrania lista rankingowa studentów zakwalifikowanych do udziału w konkursie stażowym:

Konkurs na stypendia stażowe

Dnia 6 maja br. Dziekan ogłosił konkurs na stypendia stażowe dla studentów fizyki i fizyki technicznej będących uczestnikami projektu. Warunkiem wzięcia w nim udziału i ewentualnie później odbycia stażu płatnego ze środków pojektu jest złożenie do 19 maja br. w Biurze Projektu stosownego wniosku. Wniosek ten jest wstępną deklaracją odbycia stażu - jego złożenie do niczego jeszcze nie zobowiązuje, ale niezłożenie w wymaganym terminie zamyka możliwość ubiegania się o stypednium stażowe w tym konkursie.

Dokumentacja regulująca zasady organizacji staży u potencjalnych pracodawców, w tym regulamin przyznawania stypendiów stażowych, do pobrania w zakładce "Regulaminy".

Wyniki konkursu stypendialnego - semestr letni 2014/2015

Komisja Stypendialna ustaliła i skierowała do akceptacji Dziekana WFiA listy osób uprawnionych do pobierania stypendium motywacyjnego w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015. Jak zwykle, listy stworzono oddzielnie dla kierunków fizyka i fizyka techniczna.

Konkurs stypendialny - semestr letni 2014/2015

W dniu 23 marca 2015 r. Dziekan ogłosił kolejny konkurs stypendialny dla III roku fizyki i fizyki technicznej.

Techniki autoprezentacji i negocjacji - sprawy organizacyjne

Rozpoczyna się szkolenie z technik autoprezentacji i negocjacji (TAN). W ciągu semestru odbędzie się 10 spotkań po 3 godziny lekcyjne. Szkolenie realizowane będzie dla trzech grup studenckich. Terminy spotkań poszczególnych grup, zgodnie z rozkładem zajęć różnych kierunków i specjalności:

Grupa 1: F-D, F-N, FT-SFCS
PONIEDZIAŁEK, godz. 14:05-16:20, sala 282

Grupa 2: F-T, F-K
WTOREK, godz. 10:15-12:30, sala 282

Grupa 3: F-E, FT-MED, FT-DOR
WTOREK, godz. 14:15-16:30, sala 282

Poniżej do pobrania szczegółowy harmonogram szkolenia.

UWAGA: Początek szkolenia 16/17 marca br.

Do pobrania: Harmonogram_szkolenia_TAN.pdf

Szkolenie z technik autoprezentacji i negocjacji - zaproszenie do uczestnictwa

W dniach 16/17 marca br. rozpocznie się szkolenie z zakresu technik autoprezentacji i negocjacji (TAN), przeznaczone dla studentów fizyki i fizyki technicznej będących uczestnikami projektu studiów zamawianych "Fizyka kluczem do sukcesu". Zaliczenie szkolenia wiąże się z przyznaniem 3 ECTS, jak i wydaniem stosownego certyfikatu. Więcej szczegółów w załączonym zaproszeniu do udziału w szkoleniu oraz na stronie kursu na serwisie studenckim panoramix.

Ponieważ szkolenie jest dostępne wyłącznie dla uczestników projektu kierunków zamawianych, wszyscy studenci-uczestnicy projektu zostaną automatycznie wpisani na te zajęcia w USOSie, a indywidualne zapisy nie będą możliwe. Pozostali studenci III roku fizyki i fizyki technicznej zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu powinni wcześniej dopisać się do projektu, co można w każdej chwili uczynić w biurze projektu.

Do pobrania: Zaproszenie_do_udziału_w_szkoleniu_TAN.pdf

Szkolenie z technik autoprezentacji i negocjacji - wybór oferty

W wyniku postępowania ofertowego, do realizacji usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu technik autoprezentacji i negocjacji dla studentów III roku fizyki i fizyki technicznej w ramach projektu studiów zamawianych „Fizyka kluczem do sukcesu” wybrano AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.

Szkolenie z technik autoprezentacji i negocjacji

W ramach projektu studiów zamawianych na Wydziale Fizyki i Astronomii UWr organizujemy szkolenie z zakresu technik autoprezentacji i negocjacji dla studentów III roku fizyki i fizyki technicznej.

W związku z tym poszukujemy kompetentnego wykonawcy do przeprowadzenia takiego szkolenia. Więcej szczegółów w poniższym zapytaniu ofertowym:

Wyniki konkursu stypendialnego - semestr zimowy 2014/2015

Komisja Stypendialna ustaliła i skierowała do akceptacji dziekana WFiA listy osób uprawnionych do pobierania stypendium motywacyjnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015. Listy stworzono oddzielnie dla kierunków fizyka i fizyka techniczna.

Konkurs stypendialny - semestr zimowy 2014/2015

28 października 2014 r. Dziekan WFiA ogłosił dwa konkursy stypendialne na stypendia motywacyjne dla kierunków fizyka i fizyka techniczna.

Specjalistyczny język angielski: początek szkolenia

Rozpoczyna się szkolenie ze specjalistycznego języka angielskiego dla studentów kierunków zamawianych w ramach projektu "Fizyka kluczem do sukcesu". Zaliczenie szkolenia wiąże się z uzyskaniem 3 ECTS oraz stosownego certyfikatu.

W celu zapisania się na kurs należy wypełnić wstępny test poziomujący, który zweryfikuje Państwa obecne umiejętności językowe i pozwoli przypisać do grupy szkoleniowej na adekwatnym poziomie. Poniżej do pobrania instrukcja wypełnienia testu. W celu sprawnego uruchomienia szkolenia, prosimy o wypełnienie testu do 7.10.2014.

Do pobrania: Wstępny test poziomujacy - instrukcja.pdf

Szkolenie z języka angielskiego - wybór oferty

W wyniku postępowania ofertowego, jako wykonawcę usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia ze specjalistycznego języka angielskiego dla studentów III roku fizyki i fizyki technicznej w ramach projektu studiów zamawianych „Fizyka kluczem do sukcesu” wybrano Berlitz Poland Sp. z o.o.

Szkolenie ze specjalistycznego języka angielskiego

W ramach projektu studiów zamawianych na Wydziale Fizyki i Astronomii UWr organizujemy szkolenie ze specjalistycznego języka angielskiego dla studentów III roku fizyki i fizyki technicznej.

W związku z tym poszukujemy kompetentnego wykonawcy do przeprowadzenia takiego szkolenia. Więcej szczegółów w poniższym zapytaniu ofertowym:

Ankiety po zajęciach z podstaw przedsiębiorczości

Poniżej publikujemy analizę ankiet na temat zajęć "Podstawy przedsiębiorczości"

Wyniki konkursu stypendialnego - semestr letni 2013/2014

Komisja Stypendialna ustaliła, oddzielnie dla kierunków fizyka i fizyka techniczna, listy osób uprawnionych do pobierania stypendium motywacyjnego w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 i skierowała je do akceptacji dziekana WFiA.

Osoby znajdujące się na poniższych listach, które nie podały jeszcze numeru konta bankowego, na które przelewane ma być stypendium, lub dane te wymagają aktualizacji, proszone są o kontakt z Dziekanatem WFiA.

Konkurs stypendialny - semestr letni 2013/2014

20 marca 2014 Dziekan WFiA ogłosił dwa konkursy stypendialne na stypendia motywacyjne dla kierunków fizyka i fizyka techniczna.

ogłoszenie konkursu-sem. letni 2013-14-F.pdf
ogłoszenie konkursu-sem. letni 2013-14-FT.pdf

Podstawy przedsiębiorczości: początek szkolenia

Rozpoczyna się szkolenie z podstaw przedsiębiorczości, przeznaczone dla studentów II roku fizyki i fizyki technicznej będących uczestnikami projektu studiów zamawianych "Fizyka kluczem do sukcesu". Zajęcia będą się odbywały przez cały semestr letni w wymiarze 2 godzin tygodniowo w następujących terminach:

grupa 1: WTOREK, godz. 14-16, sala 119
grupa 2: CZWARTEK, godz. 16-18, sala 119
grupa 3: PIĄTEK, godz. 12-14, sala 119

Zapisując się do poszczególnych grup proszę zadbać o ich równoliczność. W tym celu przydatne mogą być wyniki tej ankiety:
http://doodle.com/p2zf9f69rkb8ypzq

Szkolenie jest dostępne tylko dla uczestników projektu studiów zamawianych i dla nich obowiązkowe. Dlatego wszyscy studenci-uczestnicy projektu zostaną automatycznie wpisani na te zajęcia w USOSie, indywidualne zapisy nie będą możliwe. Inni studenci II roku fizyki i fizyki technicznej zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu powinni wcześniej dopisać się do projektu, co można w każdej chwili uczynić w biurze projektu.

Szkolenie zakończy się egzaminem, a jego zaliczenie wiąże się z przyznaniem 3 ECTS, jak i wydaniem stosownego certyfikatu. Program szkolenia wraz ze szczegółowym harmonogramem kursu dostępne są pod adresem
http://panoramix.ift.uni.wroc.pl/course/index.php?categoryid=1

Szkolenie z podstaw przedsiębiorczości - wybór oferty

W wyniku postępowania ofertowego, do realizacji usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia pt. „Podstawy przedsiębiorczości” dla studentów II roku fizyki i fizyki technicznej w ramach projektu studiów zamawianych „Fizyka kluczem do sukcesu” wybrano „Otrek” Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Szkolenie z podstaw przedsiębiorczości

W ramach projektu studiów zamawianych na Wydziale Fizyki i Astronomii UWr organizujemy obligatoryjne szkolenie z podstaw przedsiębiorczości dla studentów II roku fizyki i fizyki technicznej.

W związku z tym poszukujemy osoby kompetentnej do przeprowadzenia takiego szkolenia. Więcej szczegółów w załączonym zapytaniu ofertowym.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe ws szkolenia z podstaw przedsiębiorczości.pdf

Ochrona środowiska: początek szkolenia e-learningowego

Rozpoczyna się szkolenie z ochrony środowiska i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji. Szkolenie będzie przebiegało w formie e-learningu z wykorzystaniem serwisu studenckiego panoramix. Szkolenie prowadzi dr Józef Krawczyk z Wydziału Nauk Biologicznych UWr. Poniżej do pobrania krótka informacja ogólna o szkoleniu, w tym zwięzły opis treści programowych.

Szkolenie jest obowiązkowe dla uczestników projektu studiów zamawianych, ale dostępne jako zajęcia fakultatywne dla wszystkich zainteresowanych studentów II roku fizyki i fizyki technicznej. Dlatego wszyscy studenci-uczestnicy projektu zostaną automatycznie wpisani na te zajęcia w USOSie, natomiast pozostali powinni w tym celu zgłosić się do dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia 2014 r. Zaliczenie szkolenia wiąże się z przyznaniem 1 ECTS.

Materiały dotyczące szkolenia oraz zapisy na kurs OSiRPwPP pod adresem
http://panoramix.ift.uni.wroc.pl/course/index.php?categoryid=1

Szkolenie z ochrony środowiska - wybór oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie szkolenia z ochrony środowiska i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji złożona została jedynie oferta dr. Józefa Krawczyka z Wydziału Nauk Biologicznych UWr. Ponieważ spełnia ona wszystkie wymagania określone przez zamawiającego, w szczególności w zakresie programu szkolenia, jego formy, kompetencji prowadzącego oraz wyceny oferty, realizację usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia powierzono dr. Józefowi Krawczykowi.

Wyniki konkursu stypendialnego w semestrze zimowym 2013/2014

W dniu dzisiejszym Komisja Stypendialna ustaliła, oddzielnie dla kierunków fizyka i fizyka techniczna, listy osób uprawnionych do pobierania stypendium motywacyjnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 i skierowała je do akceptacji dziekana WFiA.

Osoby znajdujące się na poniższych listach proszone są o kontakt z Dziekanatem WFiA w celu podania numeru konta bankowego, na które przelewane będzie stypendium, chyba że uczyniły to w ubiegłym semestrze i dane nie uległy zmianie.

Konkurs stypendialny - semestr zimowy 2013/2014

29 października 2013 Dziekan WFiA ogłosił dwa konkursy stypendialne na stypendia motywacyjne dla kierunków fizyka i fizyka techniczna.

Szkolenie z ochrony środowiska

W ramach projektu studiów zamawianych na Wydziale Fizyki i Astronomii UWr organizujemy obligatoryjne szkolenie z ochrony środowiska i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji dla studentów II roku fizyki i fizyki technicznej.

W związku z tym poszukujemy osoby kompetentnej do przygotowania i przeprowadzenia takiego szkolenia. Więcej szczegółów w załączonym zapytaniu ofertowym.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe ws szkolenia z ochrony środowiska.pdf

Konkurs na stypendia w semestrze 2

Komisja Stypendialna ustaliła, oddzielnie dla kierunków fizyka i fizyka techniczna, listy osób uprawnionych do pobierania stypendium motywacyjnego w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 i skierowała je do akceptacji dziekana WFiA.

Osoby znajdujące się na poniższych listach proszone są o kontakt z Dziekanatem WFiA w celu podania numeru konta bankowego, na które przelewane będzie stypendium, chyba że uczyniły to w ubiegłym semestrze i dane nie uległy zmianie.

Konkurs stypendialny - semestr letni 2012/2013

19 marca 2013 r. Dziekan WFiA ogłosił dwa konkursy stypendialne na stypendia motywacyjne dla kierunków fizyka i fizyka techniczna.

W związku z regulaminowym wymogiem złożenia przez uczestników konkursu deklaracji o niepobieraniu innych stypendiów pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej, zainteresowanych studentów zapraszamy z indeksem do Biura Projektu.

Szkolenie z ochrony środowiska

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia dla studentów studiów zamawianych szkolenia „Ochrona środowiska i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji” nie złożono żadnych ofert.

Konkurs na stypendia w semestrze 1

Komisja Stypendialna ustaliła listy osób uprawnionych do pobierania stypendiów motywacyjnych w 1. semestrze roku akademickiego 2012/2013 i skierowała je do akceptacji do dziekana WFiA.

Wypłata stypendiów, z wyrównaniem za poprzednie miesiące, nastąpi w lutym.

Osoby, które znajdują się na tych listach, proszone są o pilny kontakt z Dziekanatem WFiA w celu podania numeru konta bankowego i uzupełnienia ewentualnych braków w dokumentacji.

Deklaracje PEFS

Prosimy o pilne wypełnienie formularza PEFS (Podsystem monitorowania
Europejskiego Funduszu Społecznego). Wypełnienie PEFS jest drugim, obok podpisania deklaracji udziału w projekcie, warunkiem zakwalifikowania studentów do Projektu. Formularze będzie można wypełnić w Biurze Projektu u p. Donaty Zając, Centrum Edukacji Nauczycielskiej, wejście od podwórza, naprzeciwko pawilonu (DSF) od 3 stycznia 2013.

Prosimy też studentów, którzy nie zapisali się jeszcze do Projektu, o pilne wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz formularza PEFS.

Informacja o rankingu w konkursie stypendialnym na semestr 1

W związku z głoszeniem przez Dziekana konkursu stypendialnego, publikujemy aktualne dane dotyczące punktacji rankingowej poszczególnych studentów uprawnionych do udziału w konkursie. To nie jest lista ostateczna, celem jej publikacji jest weryfikacja posiadanych przez nas danych i ułatwienie obsługi konkursu.

Prosimy o sprawdzenie poprawności wyliczonej przez nas punktacji rankingowej. Zasady jej wyznaczania opisane są w Regulaminie Stypendialnym dostępnym w zakładce "O projekcie"/"Regulaminy".

Do pobrania:

Objaśnienia:
  • Dane zostały sporządzone na podstawie wyników rekrutacji na studia.
  • Kolumna "Skreślony" informuje, czy student został skreślony z listy studentów.
  • Kolumna "P" podaje parametr P stosowany we wzorze na punkty rankingowe w konkursie stypendialnym. Ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku osób z nową maturą lub maturą IB. Jego wartość wynosi 1 dla osób, które zdały maturę w roku 2012 i 0,8 dla pozostałych osób.
  • Kolumna "Egzamin" informuje, czy dana osoba zdawała egzamin wstępny. Osób tych nie dotyczy parametr P.
  • Osobną kategorię stanowią osoby (cudzoziemcy) przyjęci na studia decyzją Rektora UWr. Punktacja rankingowa tych osób wynosi 0 (zero), jednak począwszy od drugiego semestru mogą one uczestniczyć w konkursach stypendialnych na normalnych zasadach (po dopełnieniu formalności będą pełnoprawnymi uczestnikami projektu).
  • W pierwszym semestrze Projekt przewiduje 27 stypendiów dla studentów fizyki i 13 stypendiów dla studentów fizyki technicznej.
  • To nie są ostateczne wyniki konkursu stypendialnego!

Konkurs stypendialny - semestr zimowy 2012/2013

20 grudnia Dziekan WFiA ogłosił dwa konkursy stypendialne na stypendia motywacyjne dla kierunków fizyka i fizyka techniczna.

Uruchomienie projektu

Miło nam zakomunikować, że 19 grudnia otrzymaliśmy pisemne potwierdzenie zakwalifikowania naszego projektu do finansowania (po odwołaniu).
copyright © 2012 Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego